RAID

Vad är RAID?

RAID5
Redundant Array of Independent (eller Inexpensive) Disks, en metod för att öka säkerheten i lagringen i ett hårddisksystem. Flera olika hårddiskar samverkar och betraktas av systemet som en enda hårddisk via ett speciellt styrkort. Genom att data finns (speglas) på flera av hårddiskarna samtidigt (redundans) uppnås en hög grad av datasäkerhet. Samtidigt kan tekniken med strimlade data användas.

Det finns flera nivåer av RAID med olika grader av redundans (kortfattat beskrivna)

  • RAID 0 - Diskstrimling (disk striping) som fördelar data på flera olika fysiska diskenheter.
  • RAID 1 - Diskspegling (disk mirroring) som består av två hårddiskar som lagrar identiska och parallella data.
  • RAID 2 - Delar upp datasektorerna mellan flera diskenheter där vissa enheter är avsedda för lagring av felhanteringskoder.
  • RAID 3 - Använder samma sektoruppdelningsmetod som i RAID 2, men en diskenhet i gruppen avdelas till att lagra paritetsinformationen.
  • RAID 4 - Identisk med RAID 3 förutom att större datastrimlor används. RAID 4 ger inga större fördelar jämfört med RAID 3 och används ganska sällan.
  • RAID 5 - Använder inte en speciell paritetsenhet som i RAID 4. Varje enhet i matrisen lagrar i tur och ordning paritetsinformation för olika uppsättningar strimlor.
  • RAID 6 - Förbättrar feltoleransen hos RAID 5 genom att lägga till en andra paritetsenhet.
  • RAID 10 - Utnyttjar fördelarna med såväl RAID 0 som RAID 1 och kallas mer exakt RAID 0+1.
  • RAID 53 - En kombination av RAID 0 och RAID 3. Inkommande data strimlas mellan två RAID 3-matriser.
Ursprungligen kunde RAID bara användas med diskar av typen SCSI men numera finns även system för IDE och för seriell ATA.